Общи условия

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на М И М 2005 ООД, дружество с ограничена отговорност с ЕИК: 131315511, седалищен адрес: гр. София, п.к. 1510, р-н Подуяне, бул./ул. ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР, бл. 176, вх. Д, ет. 6, ап. 53 Телефон: 0888491931,0887973094,0878491931, Факс: 9585861, Адрес на електронна поща: office@mim2005.bg , МОЛ: МИРОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между М И М 2005 ООД (наричано за краткост М И М 2005) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на М И М 2005 и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на М И М 2005 е страницата https://mim2005.bg/

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на М И М 2005 чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на М И М 2005 без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на М И М 2005 и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, М И М 2005 да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. М И М 2005 изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни  на  https://mim2005.bg/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на М И М 2005 , има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на М И М 2005 , могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на М И М 2005 , както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. М И М 2005 се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. М И М 2005 си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. М И М 2005 не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на М И М 2005 и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. М И М 2005 не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на М И М 2005 .

Чл.13. М И М 2005 обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. М И М 2005 си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.